MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : CYKLOGENEREL PRO OBLAST MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Cyklogenerel pro oblast mikroregion Horní Vltava Boubínsko

 Cyklogenerel pro oblast mikroregion Horní Vltava Boubínsko

 Popis výchozího stavu a základního rámce

Základní zadání vychází z předpokladů, že převažující většina návštěvníků oblasti preferuje možnost relaxovat aktivní formou a využívat příjemného prostředí okolní krajiny, že oblast poskytuje méně příležitostí k pasivní pobytové formě odpočinku. Jedním z preferovaných způsobů trávení dovolené v oblasti právě cykloturistika. Zpracovaným cyklogenerel bude pro obce v zájmovém prostoru územně – plánovacím podkladem.

Cílem studie/ dokumentu je proto nejen v kontextu výše uvedeného ověřit, popsat a vyhodnotit stávající stav rozvoje cyklistické infrastruktury zájmového území a navrhnout možnosti pro další rozvoj s cílem

- dokončit celkovou síť cyklostezek a cyklotras v území tak aby maximálně sloužila jeho dopravní obslužnosti a rozvoji cestovního ruchu v území;

- zpracovat návrh napojení na sousední území jak v ČR ...Lipensko... tak v Rakousku a Německu;

- vytipovat a vymezit zakotvení sítě páteřních tras a tras doplňkových;

- projednat návrh s KČT – synergie s trasami pro pěší tak aby se trasy neduplikovaly a předešlo se tak bezpečnostním problémům, na druhé straně aby se např. mobiliář dostal na místa, kde bude sloužit pro obě skupiny;

- zpracovat rámcový odhad nákladů na jednotlivé úseky;

- navrhnout možné zdroje financování dalšího rozvoje sítě;

- navrhnout prioritní úseky pro dobudování jak z pohledu bezpečnosti dopravy, tak z pohledu obslužnosti území, ale i z pohledu možností financování;

- navrhnout standard vybavenosti mobiliářem a rámcový návrh jeho rozmístění;

- navrhnout standard značení a návrh jeho rozmístění;

- navrhnout pilotní okruhy pro jejich využití v cestovním ruchu – návrh pro vyznačení v mapě;

- a v neposlední řadě navrhnout, projednat a v terénu vyznačit průběh mezinárodní cyklotrasy Euro Velo 13 – Železná opona v rámci zájmového území

 

Technické vymezení předmětu díla

V tomto kontextu by navrhovaný generel měl splňovat následující základní parametry:

- řešit propojení trasy stávajících stezek do ucelené sítě a okruhů různé obtížnosti;

- síť by měla být navržena tak, aby navazovala v případě jezera na přívozy a v případě okolního území na hlavní parkoviště a železniční a autobusové zastávky;

- návrh tras by měl zohledňovat skutečnost, že v některých místech budou cílovou skupinou nejen cyklisté, ale i turisté využívající in-line brusle – trasa by v těchto úsecích měla být navržena tak, aby umožňovala plynulý provoz v kombinaci bruslařů s cyklisty;

- síť stezek by měla být navržena tak, aby vytvářela systémový základ pro provázání tras zejména směrem k rakouskému a německému území;

- navrhovaná síť by měla v některých úsecích zohledňovat možnost využití v zimní sezoně pro vytvoření běžeckých tras a tudíž i možnost zapojení nově vybudované trasy do celkové sítě běžeckých stop;

- síť musí maximálně respektovat pravidla a principy ochrany přírody v daném území, vyplývající ze skutečnosti že se zájmová lokalita nachází na území NP Šumava a CHKO Šumava;

Cílem zakázky je ověřit aktuální stav sítě cyklostezek a cyklotras v území a navrhnout možnosti pro další stezky a trasy, které by doplnily stávající trasy v území.

Cílem ověření je kromě rámcového koncepčního vymezení celé sítě prověřit u prioritních páteřních tras jak technické podmínky pro vybudování jednotlivých tras/stezek (terénní možnosti) tak organizačně správní podmínky (územní plány obcí, majetková držba, limity ochrany přírody apod.).

 

Materiál proto je zpracován ve dvou úrovních a to:

a) Základní vymezení sítě se zakreslením v měřítku 1 : 25 000 – 1 : 50 000 dle potřeby detailu. Základní vymezení sítě bude doplněno o textovou zprávu popisující jednotlivé navrhované trasy, včetně všech výše uvedených atributů.

Základní návrh by měl kromě textové zprávy obsahovat 5 základních výkresů a to

 Zakreslení kompletního návrhu sítě v území

 Zakreslení kompletního návrhu sítě s vymezením navrhovaných páteřních tras a navrhovaných doplňkových tras

 Zakreslení návrhu sítě se znázorněním návaznosti na rozmístění hlavních vstupních a výstupních bodů a návrhem rozmístění hlavních míst pro lokalizaci mobiliáře (odpočívadla apod.);

 Zakreslení návrhu sítě se znázorněním návaznosti na sousední území a území Německa a Rakouska;

 Zakreslení návrhu sítě s vyznačením navrhovaných okruhů a návaznosti sítě na hlavní atraktivity v území;

 Návrh, projednání a vyznačení v terénu průběhu mezinárodní cyklotrasy Euro Velo 13 – Železná opona v rámci zájmového území

 

b) Detailní rozpracování prioritních páteřních tras do úrovně detailu v měřítku 1:10 000, případně 1:5 000 se znázorněním následujících informací:

 Zakreslení vybrané prioritní trasy se znázorněním dotčených pozemků a uvedením majetkových vztahů;

 Zakreslení vybrané trasy se znázorněním možných střetů se zájmy ochrany přírody či jinými limity vyplývajícími z ÚPD dané dotčené obce či města;

 Zakreslení vybrané trasy s vyznačením technického stavu povrhu v jednotlivých částech trasy;

 Zakreslení vybrané trasy s vyznačením stávajícího a navrhovaného režimu dopravy v jednotlivých částech trasy;

 Zakreslením vybrané trasy s vyznačením potřebného stavebního řízení pro jednotlivé části trasy;

Stejně jako předchozí část i detailní rozpracování prioritních tras bude doplněno o textovou část.

Veškeré předané technické zákresy budou předány ve formátu .dwg, případně (shapefile) .shp.

 

Pro zpracování detailního zákresu vedení tras je předpokládáno využití mapových dat poskytnutých Krajským úřadem Jihočeského kraje jednotlivým dotčeným obcím a svazkům pro účely zpracování územně analytických podkladů.

 

Z důvodu rozsáhlosti realizace a omezených prostředků bude realizace díla rozdělena na dvě části, předkládané jako dvě samostatné žádosti o dotaci ze SFŽP:

1. území obcí ležících 100% v NP Šumava

2. území obcí ostatních,ležících na hranici,nebo jen částí svého území v NP a v CHKO Šumava

 

V rámci žádostí o dotace ze SFŽP bude z časových a finančních důvodů výstupem výše uvedená úroveň a). Úroveň b) bude realizována jako samostatné projekty mikroregionu, případně i jednotlivých obcí.  

 

Rozpočet

Projekt 1:

Dílo bude provedeno odbornou společností nákupem služeb, cena za realizaci cca 300tis Kč včetně DPH.

Projekt 2:

Dílo bude provedeno odbornou společností nákupem služeb, cena za realizaci cca 360tis Kč včetně DPH.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ