MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Zemědělství

Horská krajina, ve které se mikroregion rozkládá, nedává předpoklady pro intenzivní zemědělství. Z kategorií zemědělské půdy jsou nejvíce zastoupeny travnaté pozemky – louky a pastviny. Pro zemědělskou produkci nemá význam území ležící v Národním parku, zemědělství zde slouží spíše k zachování bezlesí a původního charakteru krajiny. Na zemědělské půdě jsou zde výhradně travní porosty. Dominují zde zájmy ochrany přírody a krajiny. Režim hospodaření v těchto oblastech je podřízen nezemědělským zájmům. Zemědělská půda tvoří cca 30% plochy mikroregionu.

V mikroregionu je dále rozšířen především pastvinářský chov masných plemen skotu. Méně se chová ustájený skot na mléko. Přestože výrazně převládá živočišná výroba nad rostlinnou, obdělávaná orná půda se využívá hlavně k pěstování pícnin a obilovin.

Na území mikroregionu dříve hospodařily státní statky. Dnes hospodaří na největších rozlohách společnosti, které mají zemědělskou půdu většinou pronajatou. Začínají se také profilovat jednotlivé farmy, zabývající se ekologickým zemědělstvím.

Lesní pozemky tvoří 57% nezemědělské půdy mikroregionu a jsou největším přírodním bohatstvím oblasti. Z velké části se jedná o smrkové monokultury, struktura lesů se však v poslední době pomalu mění, na vytěžených a nově vysazovaných plochách se objevují i jiné stromy, například buky, které původně do této oblasti patřily. Lesní hospodářství v mikroregionu je ovlivněno především tím, že na více než 1/3 území mikroregionu byl vyhlášen v roce 1991 Národní park Šumava. Na tomto území je výrazně omezena hospodářská funkce lesa, lesní komplexy zde obhospodařuje přímo Správa Národního parku Šumava. V druhé polovině 90. let dochází i zde k významnější těžbě z důvodu přemnožení lesních škůdců (zejména kůrovce). Hospodářské lesy ve vnitrozemí obhospodařují Lesy ČR, lesní závod Boubín. Po roce 1995 přešla část lesů pod správu obcí a města (městské a obecní lesy).
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ